Huishoudelijk regelement

Stichting Vrienden van de Petrus

Stichting Vrienden van de Petrus

Kerkstraat 26

5404 BE Uden

tel: 0413-263154

info@vriendenvandepetrus.nl

www.vriendenvandepetrus.nl

opgericht 15-3-2012


Comité van aanbeveling:

  • Mgr. Dr. G.J.N. de Korte
  • Wnd Pastoor John van de Laar
  • Burgemeester Drs. H. Hellegers
  • Heemkundekring Uden
  • Journalist L.W.M.A. Feijen
  • Emeritus Pastoor I.J.M. Ponsioen

Word vriend van de Petrus.

GEEF OP BANKNUMMER;

NL66RABO 0118053396


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE “STICHTING VRIENDEN VAN DE PETRUS”


van de stichting: "Stichting Vrienden van de Petrus” , gevestigd te Uden,   

vastgesteld in de bestuursvergadering van  18 april 2012

ter uitvoering van artikel 15 van de statuten, verleden door notaris

Schepers & van Nunen Netwerk Notarissen, te Uden  op 15 maart 2012.


rooster van aftreden

Artikel 1

Het periodieke aftreden op de wijze, genoemd in artikel 6, lid 1, van de statuten, geschiedt volgens het rooster van aftreden genoemd in bijlage 1. Als datum van aftreden geldt 1 januari.


vacatures

Artikel 2

1.Het bestuur stelt de voordragende instantie, genoemd in artikel 4, lid 2, van de statuten, tenminste drie maanden vóór het tijdstip waarop in de vacature volgens het rooster van aftreden moet worden voorzien, van de vacature op de hoogte. Minstens één maand vóór de datum, waarop het bestuur volgens dat artikel in een bestuursvacature heeft te voorzien, doet de voordragende instantie zijn voordracht aan de voorzitter toekomen.

2.Bij een tussentijdse vacature stelt het bestuur de voordragende instantie, genoemd in artikel 4, lid 2, van de statuten, binnen veertien dagen na het ontstaan daarvan, van de vacature op de hoogte. Binnen drie maanden nadat de voordragende instantie van de vacature op de hoogte is gesteld, doet de voordragende instantie zijn voordracht aan de voorzitter toekomen.


samenstelling van het dagelijks bestuur

Artikel 3

1.Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2.De secretaris is tevens plaatsvervangend penningmeester, de penningmeester is tevens plaatsvervangend secretaris.

3.De functieverdeling, genoemd in het eerste lid, zal bij personele wijziging in het dagelijks bestuur, opnieuw ter vaststelling aan het bestuur worden voorgelegd.


taken en bevoegdheden van de bestuursleden

Artikel 4 Taakomschrijving van de voorzitter

1.Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur, vertegenwoordigt de voorzitter en bij diens belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger de stichting in en buiten rechte tezamen met de secretaris.

2.De voorzitter ziet er op toe, dat de begroting voor het komende jaar en de rekening en verantwoording van het afgelopen jaar zo spoedig mogelijk in een bestuursvergadering worden behandeld. Indien de bestuursleden geen afschrift van de begroting en de rekening en verantwoording wordt toegezonden, moeten zij ter plaatse, door de voorzitter te bepalen, in de gelegenheid worden gesteld vooraf inzage in deze stukken te nemen.

3.De voorzitter bepaalt aantal, plaats, dag en uur van de vergaderingen van het bestuur en dagelijks bestuur in overleg met de secretaris, met wie hij tevens in ontwerp de agenda opmaakt.

4.De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur en dagelijks bestuur en tekent met de secretaris de notulen en het jaarverslag, nadat deze door het bestuur zijn vastgesteld.

5.De voorzitter bereidt de vergaderingen voor in overleg c.q. in samenwerking met de secretaris.

6.De voorzitter draagt zorg voor de stipte naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele andere reglementen.

7.De voorzitter draagt er zorg voor, dat het dagelijks bestuur als team functioneert.Artikel 5 Taakomschrijving van de secretaris

1.Onverminderd de bevoegdheid van het bestuur, vertegenwoordigt de secretaris en bij diens belet of ontstentenis zijn plaatsvervanger de stichting in en buiten rechte tezamen met de voorzitter.

2.De secretaris schrijft op last van de voorzitter de vergaderingen van het bestuur en dagelijks bestuur uit, conform de statuten.

3.De secretaris bereidt de vergaderingen voor in overleg c.q. in samenwerking met de voorzitter.

4.De ingekomen stukken worden door de secretaris op de bestuursvergadering overgelegd en desgewenst voorgelezen.

5.De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen.

6.De secretaris ontwerpt het jaarverslag en biedt dit tenminste veertien dagen voor de jaarvergadering aan het bestuur aan.

7.De secretaris ontvangt en voert de correspondentie van de stichting en brengt de van belang zijnde gegevens hieruit ter kennis van de leden van het dagelijks bestuur en van de overige bestuursleden.

8.De secretaris ziet toe op de naleving van het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden van de bestuursleden.

9.De secretaris draagt zorg voor:

a.het doorgeven van mutaties in het bestuur aan het stichtingenregister;

b.het in geordende staat bewaren van de archiefbescheiden.Artikel 6 Taakomschrijving van de penningmeester

1.De penningmeester beheert namens het bestuur het vermogen van de  stichting, int de gelden en doet de betalingen.

2.De penningmeester heeft de zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet er op toe, dat voor elke betaling een bewijsstuk aanwezig is. Niet onmiddellijk benodigde gelden worden door zijn zorg op een giro- of bankrekening gestort.

3.De penningmeester verschaft het bestuur te allen tijde inzage van kas en bescheiden, die voor het financieel beheer noodzakelijk zijn.


4.De penningmeester ontwerpt de begroting voor het komende boekjaar en dient deze vóór 1 oktober bij de voorzitter in.

Tevens dient hij vóór 1 april bij de voorzitter het ontwerp van de rekening en verantwoording over het afgelopen jaar in, onder toevoeging van een accountantsrapport. Het bestuur draagt er voor zorg dat de penningmeester in verband met zijn taakuitoefening beschikt over een schriftelijke volmacht.


administratie

Artikel 7

1.Het bestuur kan de administratie onder verantwoordelijkheid van de penningmeester laten verrichten door een administrateur in dienst van de stichting.

2.Het bestuur kan de administratie ook laten verrichten door een te goeder naam en faam bekend staand administratiekantoor of administratiebureau. Aard, inhoud en duur van de dienstverlening door het administratiekantoor of het administratiebureau worden dan in een contract tussen het administratiekantoor of het administratiebureau en de stichting vastgelegd.


schriftelijke informatieverstrekking aan autoriteiten

Artikel 8

Onverminderd de aansprakelijkheid van het gehele bestuur berust in het bijzonder bij de voorzitter, de secretaris en de penningmeester de verantwoordelijkheid voor de opstelling en tijdige verzending van de voorgeschreven stukken aan Rijk, gemeente, inspectie en eventuele andere autoriteiten.


overige bepalingen


Artikel 9

Tenminste  eenmaal per jaar, wordt een bestuursvergadering gehouden, waarbij het parochiebestuur wordt uitgenodigd en het bestuur zal toelichten over de gang van zaken van de stichting.Artikel 10

Dit huishoudelijk reglement kan door het bestuur te allen tijde worden aangevuld en gewijzigd.


Artikel 11

Als donateur van  De Vrienden van de Petrus hebt u exclusief recht om het evenement bij te wonen

volgens artikel 2 lid 2.


Artikel 12

De reden van oprichting van de Stichting is dat de monumentale kerk voor Uden behouden  en onderhouden kan blijven. De subsidies worden jaarlijks minder en kan niet meer van de kerkbijdrage worden onderhouden. Voor het onderhoudsbudget komen we  jaarlijks tekort.